പേജുകള്‍‌

2017, മാർച്ച് 3, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അഞ്ചാം തരത്തിലെ മലയാള കവിത.

കേരള പാഠാവലി അഞ്ചാം തരത്തിലെ മലയാളം പാഠപുസ്തകത്തില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ' മലയാള നാടേ ജയിച്ചാലും' എന്ന ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ളയുടെ കവിത കേള്‍ക്കാം, കേള്‍പ്പിക്കാം.
സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ബ്ലോഗിന് വേണ്ടി പ്രസ്തുത കവിത ആലപിച്ചത് ശ്രീഹരി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം.ട

ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌