പേജുകള്‍‌

2016, മാർച്ച് 1, ചൊവ്വാഴ്ച

9 Ways to say Sorry

പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഒരു സോറി പറയണമെങ്കില്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നിരവധി പദങ്ങളുണ്ട്.പക്ഷെ അവ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല.ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാല്‍ താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം.ഗോവയില്‍ നിന്നുള്ള ഹീന ടീച്ചര്‍ അയച്ചുതന്നത്.

Key words to remember: Regret, Guilt, Apology, Forgive, Ashamed, Sorr

1. I regret the delay in reaching your place, there was a lot of traffic today.

2. Forgive me for being so rude. I was very upset at that time.

3. I apologize for all the trouble. My train was running late by an hour.

4. I am sorry if I hurt you in any manner. I did not intend to.

5. I am ashamed to say that I lied to you. I am really sorry.

6. I am sorry for not being able to make it to the party. I wouldn't have missed it had it not been an emergency.

7. My apologies for misinterpreting things.

8. I still feel guilty about what I said yesterday. Please forgive me.

9. I am extremely sorry for the inconvenience. I am at a party right now. Can I call you back?


ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌